صخره‌های بوفالو جامپ (Head-Smashed-In Buffalo Jump)

6946792.jpg
6946792.jpg iStock468762052_HeadSmashedinBuffaloJump_800x2400.jpg Head-Smashed_Buffalo_0.jpg
در صخره‌های بوفالو جامپ (Head-Smashed-In Buffalo Jump) در سال های پیش قبیله های سرخپوستان در این منطقه شکار بوفالو میکردند.
صخره‌های بوفالو جامپ کانادا
در آلتا, پرتگاه فورت مکلود (Fort Macleod) خاطرات فیلم های وسترن را برای شما زنده خواهد کرد. صخره‌های بوفالو جامپ در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و در حوالی آن مکان هایی برای آموزش شکار بوفالو وجود دارد.
pic805352310001