موزه حقوق بشر کانادایی

777280530.jpg
777280530.jpg 553990790.jpg canada-manitoba-winnipeg-museum-fo.jpg 598648738.jpg en_randc610.jpg
جدیدترین بنای مهم وینیپگ, موزه حقوق بشر کانادایی است که از لحاظ گردشگری هم ارزشمند شناخته شده. این بنا نزدیک فورکس (the Forks) در سال 2014 ساخته شد.
موزه حقوق بشر
معماری این ساختمان عجیب و خارق العاده است زیرا شکل هندسی خاصی دارد و با رنگ های زیبا مزین شده است و به همین خاطر نمای بسیار زیبایی هم به شهر القا کرده است و چشمان بیننده را خیره میکند. جدای از ظاهر بینظیر ساختمان, اهمیت تصمیماتی که در آن بزرگان سیاست و دولت اتخاذ میکنند بیشتر است. و از لحاظ تاریخی نیز ارزشمند شمرده میشود.
pic074152310001