میدان رومن فروم

cc3746de-08dc-48a5-842b-05197895ab53.jpg
cc3746de-08dc-48a5-842b-05197895ab53.jpg Roman-forum1.jpg 1118-roman-forum.jpg
میدان رومن فروم جز میادین اصلی شهر رم به شمار میرود که در سالهای پیش مرکز تجارت و بازرگانی و همچنین مذهبی و سیاسی این شهر بوده است.
میدان رومن فروم ایتالیا
علاوه براینها میدان رومن فروم میزبان بسیاری از جشن های باشکوه روم باستان, جشنواره ها, نشست ها و مهمانی های رومی نیز محسوب میشده. در حاشیه ی این میدان باقی مانده ی بناهای دولتی, طاق تایتوس, معبد ساترن و طاق سپتیموس سوروس و خانه وستال ها قرار گرفته اند.
pic434742310001