معبد پانتئون

90288e6c-7bfa-458f-aee8-8b110ad7f3f.jpg
90288e6c-7bfa-458f-aee8-8b110ad7f3f.jpg 23f6664d-82a3-404e-891a-8a9a564655.jpg 449278466.jpg
قدمت معبد پانتئون مربوط به 2هزار سال پیش است و جز نایاب ترین بناهایی است که بازمانده رم باستان میباشد و کمترین دستخوردگی را دارد.
معبد پانتئون ایتالیا
در سال های بعد از رنسانس معبد پانتئون به مقبره ی برخی افراد مشهور و معروف در علم و هنر مبدل شد و جمله کسانی که در این مکان به خاک سپرده شدند رافائل نقاش و شاهان متعدد کشور ایتالیا را میتوان نام برد.
pic373742310001