پل الکساندر سوم

3139copy.jpg
3139copy.jpg Une-Ponts.jpg 122461933715810912315110639199761961126232.jpg pont_alexandre_iii.jpg
پل الکساندر سوم یکی از پل های شهر پاریس میباشد که در سال 1900 ساخته شده و بیان کننده ی معماری زیبای فرانسه است.

این پل بر رود سن واقع شده و متصل کننده ی خیابان شانزلیزه و اینولیدز میباشد و دارای یک تاق است که پل را مستحکم کرده و در عرض رودخانه کشیده شده است.

پل الکساندر سوم پاریس
طول این پل 107.5 متر است و بر اساس اسم سومین تزار روسیه نام گذاری شده است. ظاهر این پل بسیار زیباست و شامل کنده کاری های خاصی است و در هر سمت آن ستون هایی از جنس گرانیت با ابعاد 17 متر قرار دارد.

راه اندازی پل الکساندر سوم به طور اتفاقی با افتتاح نمایشگاه جهانی پاریس همزمان شد.

pic812542310001