شهر دوگا تونس

duga-tunisia-3.jpg
duga-tunisia-3.jpg duga-tunisia-2.jpg duga-tunisia-1.jpg
این شهر از دوران روم به جا مانده که از آثار تاریخی لیبی پونیکی محسوب میشود.
شهر دوگا
بازمانده ی شهر تاریخی دوگا نشانگر نحوه زندگی در زمانی است که تونس ( پونیک ) به دست رومی ها اشغال شده بوده و شامل حمام, تئاتر رومی, معماری زیبای معابد, کاخها و ساختمانها و مابقی آثاری که از آن دوره به جای مانده است و از مشهورترین و مفتخرترین آثار معماری تونس به شمار میرود.
pic847112310001