درآمد مردم گرجستان چگونه بدست می آید؟

بموجب آمار رسمی در سال 2015 متوسط درآمد ماهانه یک خانواده در گرجستان 1022 لاری بود. با توجه به اینکه بیکاری مشکل

شماره یک مردم گرجستان هست و اکثر مردم می گویند که جویای کار هستند، درآمد خانوارها چگونه تامین می شود؟

بموجب آمار در سال 2015 ، تنها 38 درصد درآمد خانواده از راه دریافت دستمزد تامین شده است. سایر منابع درآمدی خانواده ها

عبارتند بوده اند از :

– درآمد حاصل از خود اشتغالی و فروش محصولات کشاورزی 16% فروش محصولات باغها و مزارع روستایی در شهرها

شغل رایجی است با اینحال تنها 8 درصد درآمد از این راه تامین گردیده است. سایر خوداشغالی ها نیز 8 درصد از درآمد را ایجاد

کرده اند .

– کمک هزینه سالمندان، بورس تحصیلی و سایر کمک ها 15% زنان از سن 60 سالگی و مردان از سن 65 سالگی می

توانند از دولت درخواست حقوق ماهانه نمایند. به دانشجویان ممتاز کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شود. کمکهای دیگری نیز از

سوی دولت یا سازمانها وجود دارد .

– قرض گرفتن 11 %: در سال مورد اشاره 11 درصد از درآمد خانوارها از راه قرض یا وام تامین شده است. گرچه برخی

ممکن است وام را درآمد حساب نکنند اما در آمار رسمی وامها درآمد محسوب شده اند .

– هدیه مالی 8%: در گرجستان دریافت کمک مالی از بستگانی که در خارج کشور زندگی می کنند امری رایج است. ناگفته

نماند که گرجستان هنوز جامعه اصیلی است و بسیاری از افراد به دوستان یا بستگان کم درآمد خود هدیه مالی می دهند .

– درآمدهای غیرنقدی 8 %

– درآمدهای دیگر 4%