آرامگاه شاهان پافوس

آرامگاه شاه تامیز آف دکینگز
تامیز آف دکینگز
آرامگاه شاهان ( تامیز آف دکینگز ) در شمال غربی ناحیه پافوس در کنار دریا واقع شده این نام مدیون وسعت و شکوه مکانی است که به احتمال زیاد به اشراف پافوس متعلق بوده و صزفا به دلیل دفن شاهان در این مکان نبوده است. آرامگاه شاهان حک شده در صخره های کنار دریا که به دوران یونان باستان و روم اولیه باز می گردد. برخی از این آرامگاه ها متشابه به خانه ها با اتاق های دفن است.
pic286077210001