استقرار ماپالئوکاسترو در پافوس

این استقرار همیشه در معرض دیوار دفاعی قبرس بوده است.
ماپالئوکاسترو
ماپالئو کاسترو وجود خط ساحلی غربی جزیره نزدیک کارل بی ، مفهوم بسیار مهمی از انتهای دوران نهایی برنز در قبرس می باشد. این استقرار همیشه در معرض دیوار دفاعی قبرس بوده و به این مجموعه باستانی نام ( پالئو کاسترو) یعنی (قلعه قدیمی) تعلق گردید. این منطقه توسط نخستین میسینیان یونانی پس از سقوط سلطنت میسینیان در یونان در جزیره قبرس 1200 سال پیش از میلاد مسیح استقرار یافت. استحکامات استقرار از دو دیوار جداگانه تشکیل یافته است ، اولین دیوار محافظت از استقرار این زمین است. دیوار دوم ارائه حفاظت از دریا را به عهده دارد.
pic408077210001