موزه لونتیس(قبرس)

Lvntys-Museum-Cyprus1.jpg
Lvntys-Museum-Cyprus1.jpg Lvntys-Museum-Cyprus2.jpg Lvntys-Museum-Cyprus3.jpg Lvntys-Museum-Cyprus4.jpg Lvntys-Museum-Cyprus5.jpg Lvntys-Museum-Cyprus6.jpg Lvntys-Museum-Cyprus7.jpg Lvntys-Museum-Cyprus8.jpg Lvntys-Museum-Cyprus9.jpg Lvntys-Museum-Cyprus10.jpg Lvntys-Museum-Cyprus11.jpg Lvntys-Museum-Cyprus12.jpg Lvntys-Museum-Cyprus13.jpg Lvntys-Museum-Cyprus14.jpg Lvntys-Museum-Cyprus15.jpg Lvntys-Museum-Cyprus16.jpg Lvntys-Museum-Cyprus17.jpg Lvntys-Museum-Cyprus18.jpg nabati.jpg
یکی از معروف ترین جاذبه های دیدنی قبرس شمالی محسوب میشود.
قبرس شمالی
یکی از معروف ترین جاذبه های دیدنی قبرس شمالی محسوب میشود و در عمارت زیبایی در شهر قدیمی قرار دارد و با مجموعه ای از آثار هنری و صنایع دستی تاریخ این مکان را به نمایش میگذارد. برخی از آثار دوران عثمانیان و عصر استعمار و لباس های سنتی آن زمان به نمایش گذاشته شده .
pic302075210001