مسجد سلیمیه(قبرس)

Selimiye-Mosque1.jpg
Selimiye-Mosque1.jpg Selimiye-Mosque2.jpg Selimiye-Mosque3.jpg Selimiye-Mosque4.jpg
یکی از معروف ترین دیدنی های نیکوزیای شمالی مسجد سلیمیه می باشد.
معروف ترین دیدنی ها
یکی از معروف ترین دیدنی های نیکوزیای شمالی مسجد سلیمیه می باشد که به عنوان کلیسای آگیا صوفیا ساخت ان آغاز شد و بعد از 78 سال در سال 1326 به اتمام رسید. از قرن 16 زمانی که عثمانی ها کنترل جزیره را به دست گرفتند به مسجد تبدیل شد.
معروف ترین دیدنی ها
یکی از معروف ترین دیدنی های نیکوزیای شمالی مسجد سلیمیه می باشد که به عنوان کلیسای آگیا صوفیا ساخت ان آغاز شد و بعد از 78 سال در سال 1326 به اتمام رسید. از قرن 16 زمانی که عثمانی ها کنترل جزیره را به دست گرفتند به مسجد تبدیل شد.
pic905765210001