دهکده فیل ها(تایلند)

Thailand-Elephant-Village.jpg
Thailand-Elephant-Village.jpg Thailand-Elephant-Village1.jpg Thailand-Elephant-Village2.jpg Thailand-Elephant-Village3.jpg Thailand-Elephant-Village4.jpg Thailand-Elephant-Village5.jpg Thailand-Elephant-Village6.jpg Thailand-Elephant-Village7.jpg Thailand-Elephant-Village8.jpg
دهکده فیل ها ( Elephant Village ) در سال 1973 برای مراقبت از فیل هایی که از کارافتاده شده اند.
دهکده فیل ها
دهکده فیل ها ( Elephant Village ) در سال 1973 برای مراقبت از فیل هایی که از کارافتاده شده اند و دیگر توانایی کارهای سنگین در جنگلهای تایلند را ندارند ساخته شد است. در اینجا فیل ها آزاد هستند و به دقت ار آنها مراقبت می شود.

نمایش هایی همچون فوتبال فیل ها، رژه فیل ها و فیل سواری در جنگل در این مکان اجرا می شود و دارایه جذابیت خاصی برای گردشگران دارد.

pic411965210001