پارک سنگ های

Stone-Park-and-Pattaya.jpg
Stone-Park-and-Pattaya.jpg Stone-Park-and-Pattaya1.jpg Stone-Park-and-Pattaya2.jpg Stone-Park-and-Pattaya3.jpg Stone-Park-and-Pattaya4.jpg Stone-Park-and-Pattaya5.jpg Stone-Park-and-Pattaya6.jpg Stone-Park-and-Pattaya7.jpg
پارک سنگ های چند میلیون ساله و مزرعه کروکودیل ها

پارک سنگ
پارک سنگ های چند میلیون ساله و مزرعه کروکودیل ها دو جاذبه اصلی پاتایا می باشد.دراین پارک سنگ های چند میلیون ساله حیوانات متنوع و نادر در طبیعت بسیار زیبای این پارک در حال زندگی کردن می باشن. و در آن آب های معدنی و درمانی و گونه های مختلف گیاهی را می توان یافت. این پارک یکی از زیباترین طبیعت های دنیا را دارا می باشد.
pic005555210001