استان های تونس

Tunisia.jpg
Tunisia.jpg Tunisia1.jpg Tunisia2.jpg Tunisia3.jpg Tunisia4.jpg Tunisia5.jpg Tunisia6.jpg Tunisia7.jpg Tunisia8.jpg Tunisia9.jpg Tunisia10.jpg Tunisia11.jpg Tunisia12.jpg Tunisia13.jpg Tunisia14.jpg Tunisia15.jpg Tunisia16.jpg Tunisia17.jpg Tunisia18.jpg Tunisia19.jpg Tunisia20.jpg Tunisia21.jpg Tunisia22.jpg Tunisia23.jpg Tunisia24.jpg Tunisia25.jpg Tunisia26.jpg Tunisia27.jpg Tunisia28.jpg Tunisia29.jpg Tunisia30.jpg Tunisia31.jpg Tunisia32.jpg Tunisia33.jpg Tunisia34.jpg Tunisia35.jpg Tunisia36.jpg Tunisia37.jpg Tunisia38.jpg Tunisia39.jpg Tunisia40.jpg Tunisia41.jpg Tunisia42.jpg Tunisia43.jpg Tunisia44.jpg Tunisia45.jpg Tunisia46.jpg Tunisia47.jpg Tunisia48.jpg
مشخصات کلی تونس(شهرها-جزایر)
24 استان تونس
اریانه-القصرین-الکاف-باجه-بن عروس-بنزرت-تطاوین-توزر-تونس-جندوبه-زغوان-سلیانه-سوسه-سیدی بوزید-صفاقس-قابس-قبلی-قفصه-قیروان-مدنین-منستیر-منوبه-مهدیه-نابل
جزیره‌های قِرقِنه مجمع‌الجزائری در خاور تونس
حاج حمیده - رقادیه - رومدیه - سفنو - شرقی -شرمندیه - غربی - قرمدی - لزداد
pic766135210001