باغ گیاه شناسی(Batumi Botanical Garden)

flower1.jpg
flower1.jpg flower-2.jpg flower3.jpg flower4.jpg flower5.jpg flower6.jpg flower7.jpg flower8.jpg flower9.jpg
یک منطقه با پوشش گیاهی شگفت انگیز چشم پوشی بسیاری از سنگهای پنهان است.
pic825135210001